Tietosuojaseloste

Tietosuoja­seloste

Päivitetty 22.4.2021

1 REKISTERINPITÄJÄ

FC Kuusysi ry
Sopenkorvenkatu 6
15800 Lahti

2 YHTEYSHENKILÖ

Pasi Reinisalo
Tietosuojavastaava

+358 445 87 6969

3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme, kausikortti- tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

4 REKISTERIT

• Henkilörekisterit
• Asiakkuusrekisterit

5 REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUKSET

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

• Jäsenyyksien ylläpito
• Kilpailutoiminnan toteuttaminen
• Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
• Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
• Sähköinen viestintä
• Analysointi ja tilastointi
• Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
• Toiminnan sekä tapahtumien markkinointi ja tiedottaminen

6 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIETOJEN RYHMÄT

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
• demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli ja äidinkieli,
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• jäsen- ja asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta sekä peruutustiedot
• ottelutilastot, kuten ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot sekä tapahtumien osallistumistiedot
• palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus
• pankkitileihin ja niiden käyttöoikeuksiin liittyvät yksilöidyt tiedot, kuten henkilötunnus
• seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

• Jäseneltä/asiakkaalta itseltään suoraan järjestelmään, internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
• seuran jäsen-/asiakasrekisteristä
• rekisterinkäsittelijän (esim. seurakäyttäjän) tai toimihenkilön (esim. erotuomarin) syöttäminä
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
• Suomen Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä (esim. Taso)
• seuran käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä,
• erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä
• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

8 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Olemme velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjän työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja erikseen solmitun
salassapito- / tietojenkäsittelysopimuksen sekä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

Seuran ja vanhempainkokousten kausittain valitsemat toimihenkilöt voivat käsitellä työtehtävien toteuttamiseksi vaadittavia toimintaryhmänsä henkilötietoja tietosuoja-asetusten mukaisesti. Muilla henkilöillä ei saa olla pääsyä henkilötietoihin.

10 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJENLUOVUTUKSET

SUOMEN PALLOLIITTO

Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/.

NIMENHUUTO

• Seura käyttää suomalaista Nimenhuuto.com-palvelua joukkueiden tapahtumista (esim. harjoitukset) tiedottamiseen ja tapahtumiin ilmoittautumiseen.
• Tätä varten Nimenhuuto.com käsittelee osaa seuran henkilötiedoista. Käsiteltävät tiedot on listattu Nimenhuudon sivulla.
• Nimenhuudossa olevat tiedot on huolellisesti suojattu palvelun tietosuojaselosteen mukaisesti.

Nimenhuudon tietokannat sijaitsevat EU-alueella, eikä henkilötietoja siirretä EU:n ulkopuolelle. Joukkueiden manageri-jäsenet voivat listata ja ylläpitää henkilötietoja joukkueen Nimenhuuto-sivulla (valikon kohta Pelaajalista), ja tarvittaessa poistaa henkilön tiedot Nimenhuudosta napin klikkauksella. Nimenhuutoon lisättyjä henkilötietoja ei anneta kolmansille osapuolille.

FC Kuusysi ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

• Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
• Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
• Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa seuran yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

FC Kuusysi ry / Tietosuoja
Sopenkorvenkatu 6
15800 LAHTI

tai sähköpostitse osoitteeseen .

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

Seuran käyntiosoite: Sopenkorvenkatu 6, 15800 LAHTI

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse .

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse .

Oikeus poistaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse .

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse .

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

13 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

DIGITAALISTEN TIETOJEN SIJAINTI:

www.fckuusysi.fi kotisivut:
Telia Inmics-Nebula Oy

www.mastocup.fi kotisivut:
Telia Inmics-Nebula Oy

Kotisivujen lomaketiedot/asiakasrekisterit:
Suomen Hostingpalvelu Oy

ATK-tiedostot:
Office 365/OneDrive palvelu:

Sähköinen uutiskirje:
Lianan Technologies (Kotiviidakko Oy)

Ninox tietokannat:
Apple iCloud Drive

Palkkakirjanpito:
Maestro

14 TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

FC Kuusysi ry